Fleet AwardsFleet Awards Firemní auto rokuFiremní auto roku Fleet SlovenskoFleet Slovensko
 

iFLEET » Archiv 2005-19 » Aktuální témata fleet managementu

Aktuální témata fleet managementu

 
image294

Fleetové odvětví se v jednotlivých členských zemích evropské unie nachází v rozdílných stádiích vývoje a především nové členské státy EU mají díky tomu příležitost poučit se z chyb starších členů, zemí, ve kterých se fleetový byznys rozvíjel v...

 

Fleetové odvětví se v jednotlivých členských zemích evropské unie nachází v rozdílných stádiích vývoje a především nové členské státy EU mají díky tomu příležitost poučit se z chyb starších členů, zemí, ve kterých se fleetový byznys rozvíjel v tržním prostředí Evropské unie po celá desetiletí.

V tomto článku se pokusím uvést některá z aktuálních témat fleetových pracovníků ve Velké Británii a nastínit, jaké závěry z nich lze vyvodit pro rozvíjející se fleetový průmysl v České republice.

Při pohledu na tab. č 1, vidíme relativní stádia vývoje fleetového odvětví a jeho managementu v jednotlivých zemích EU. Česká republika je postavena do jedné roviny s dalšími dvěma nejvyspělejšími novými členskými státy EU, nicméně, podle názorů řady odborníků, by se mohla poměrně rychle posunout mezi země s velmi vyspělým fleetovým odvětvím.

I přesto, že je úroveň rozvoje odvětví a jeho managementu v jednotlivých zemích EU velmi rozdílná, určující faktory jsou relativně konzistentní napříč celou Evropou, i když mohou mít v jednotlivých zemích rozdílné vlivy.

Hlavní faktory fleetového průmyslu
Za hlavní faktory jsou považovány všechny, které mohou mít podstatný vliv na fleetové odvětví jako celek. Tabulka č. 2 nastiňuje průřez určujících faktorů, jak jsou vnímány nejen na rozvíjejících se trzích, ale také ve Velké Británii.

Závěr, který z tohoto schématu vyplývá, je jasný: jakkoli se může fleetový manažer domnívat, že je ve svých rozhodnutích ohledně provozu a organizace fleetu nezávislý, musí brát v úvahu řadu individuálních tlaků, a to vnitřních i vnějších, které jsou na provozovatele vyvíjeny. Zdá se, že ve starších členských zemích EU tráví fleet manažeři stále více času snahou vybalancovat vlivy jednotlivých tlaků tak, aby mohl provoz jejich fleetu postupovat z hlediska ekonomiky a efektivity vpřed. Vliv těchto určujících faktorů lze sice do značné míry ignorovat, ovšem pouze s rizikem, že se rozvoj fleetu zbrzdí nebo dokonce zastaví.

Pokud jste s těmito vlivy ještě nezačali bojovat, připravte se na to, že často působí disproporčně a pro fleet manažera je důležité, aby se je naučil zvládat efektivně. Význam jednotlivých vlivů se mění. Některé vystupují do popředí, jiné ustupují. Záleží na řadě okolností od legislativy až po tlaky vznikající uvnitř firmy či společnosti. Jedním ze znaků opravdového fleet manažera je umění odhadnout, jaké vlivy by mohly být v blízké budoucnosti „žhavé“ a s předstihem se rozhodnout, jak se s nimi efektivně vypořádat.

Určující vlivy změn ve fleetovém odvětví
Tabulka č. 3 ilustruje některé z vlivů, které způsobují změny v oblasti fleetů. Tyto „hybné síly“ zahrnují celou řadu faktorů – některé z nich zapříčiňují ve výsledku vyšší ceny, jiné mohou naopak potenciálně vyústit v nižší provozní náklady. Podívejme se na každou z hlavních skupin v tabulce uvedených samostatně:

První skupina zahrnuje ty vlivy, které jsou jakkoli svázány s problematikou samotných řidičů firemních vozů. Vzhledem k rychlému nárůstu hustoty provozu je řidičova práce pro fleetové manažery stále závažnějším tématem. Nakolik je řidič firmou pozitivně ovlivňován, aby řídil bezpečně, nepožíval alkohol či drogy? Jaké jsou zákonné požadavky na řidiče a jak se tyto požadavky projevují v praxi v řidičově chování? Dále – jaká jsou ustanovení řidičovy pracovní smlouvy, která ovlivňují používání firemního vozu? Řada podobných záležitostí může být leckde považována za okrajové, ale ve Velké Británii začínají být stále důležitější a aktuálnější.

Postoj firem ke svým vozům je klíčovým určujícím vlivem všech změn. Ve Velké Británii se v několika posledních letech dostala fleetová politika u společností do popředí zájmu. Každá firma je dnes zcela zodpovědná za bezpečnost svého zaměstnance, kdykoli pro ni vykonává nějakou činnost. A to může samozřejmě zahrnovat i situace, kdy zaměstnanec řídí nikoli jen firemní, ale i své vlastní auto. Ve Velké Británii je problematika bezpečnosti zaměstnanců velmi pečlivě sledována, protože existuje hrozba vážných sankcí, které lze využít v případech, kdy nebyla bezpečnosti věnována firemním managementem patřičná pozornost.

Obchodní etika nemusí být normálně pro problematiku firemních vozů považována za relevantní, a už vůbec nebývá označována za určující vliv v oblasti fleet managementu. Ale i to se mění. Risk management se posouvá v hierarchii firemních žebříčků vzhůru stejně, jako sociální zodpovědnost firmy a její image. Pamatujte, že pro mnoho klientů, například u servisních společností, může být firemní automobil jedinou hmatatelnou položkou, kterou z celé firmy kdy uvidí. Proto je vůz součástí firemní image a, což je důležité, stejně tak i způsob, jakým je řízen. Výběr vhodného typu vozu je proto velmi důležitým kritériem při rozhodování, jaké vozy firma poskytne svým pracovníkům. Pokud jsou příliš nákladné, zákazník zpochybní vaše ceny, budou-li naopak příliš podřadné, bude se klient ptát, zda spolupracuje s kvalitní společností...

Mezi stále důležitější úlohy fleet manažerů v Británii patří dozor nad provozem autoparku. Jak kvalitně je fleet organizován z hlediska zákonných norem? Má vedení společnosti přehled o tom, jak je nastaven risk management a jaký je způsob kontroly? Má organizace platný plán na snižování počtu nehod? Ten by navíc neměl být zaveden pouze pro profesionální řidiče, ale pro všechny zaměstnance, kteří mohou být v zájmu výkonu svého povolání nuceni usednout za volant. V minulosti se tyto oblasti zodpovědnosti nacházely mimo působnost fleetových manažerů, ale i to se změnilo.

Další dvě skupiny určujících vlivů se vztahují více k všeobecným politickým a sociálním podmínkám ve společnosti ve které firemní vozy působí. Přesto mohou vývoj fleetového odvětví alespoň nasměrovat.

Určující vlivy ve fleetovém odvětví byly před nějakými deseti lety mnohem více spojeny se zajištěním a správou firemních vozů. Dnes se autor tohoto článku zasazuje o to, aby měly mnohem více co do činění s prostředím, ve kterém se vůz pohybuje a s nezbytnou opatrností, kterou musí mít v rámci využívání firemních vozů na vědomí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Osobně předpokládám, že staré pořekadlo, že firemní vůz vydělává jen když jezdí, zůstává i nadále platné a změny v oblasti fleetového odvětví také reflektují fakt, že se jedná o něco, co se nachází mimo přímou kontrolu příslušných manažerů, více než v minulosti.

Řidiči a bezpečnost na silnicích
Předchozí kapitoly se zaobíraly bezpečností provozu v několika rozdílných kontextech. Jedná se totiž o dvě oblast, které je dnes ze strany fleet manažerů věnována ve Velké Británii maximální pozornost.
Organizace jsou totiž povinny dodržovat takzvanou “povinnou opatrnost”, v jejímž rámci musí zajistit, aby byli zaměstnanci, kteří řídí vůz v rámci plnění pracovních povinností ve stejném bezpečí, jaké je dnes obecně požadováno pro každého pracovníka. Organizace musí mít zaveden svůj vlastní audit bezpečnosti a musí na zvyšování úrovně bezpečnosti provozu aktivně pracovat. Tím, kdo má zodpovědnost za to, že je daný vůz tím nejvhodnějším pro daný úkol, kdo zajišťuje, že jsou všichni řidiči řádně a včas školeni, je samozřejmě fleet manažer...

tab. 4
V rámci pracovních vztahů musí zaměstnavatel:
- Mít zpracovánu úplnou směrnici pro bezpečnost provozu, která je schválena vedením společnosti.

- Mít zavedeny procedury řízení bezpečnosti provozu zahrnující odhad rizik a zavádět bezpečnostní opatření pro eliminaci či alespoň minimalizaci identifikovaných rizik.

- Zajistit, aby se zaměstnancům dostávalo relevantních informací, školení a dohledu, vedoucích ke zvýšení bezpečnosti při jízdě.

- Pravidelně provádět audit rizik a přijímat patřičná opatření, pokud se vyskytnou nová rizika.

Tato pravidla se vztahují na jakoukoli formu transportu prováděného zaměstnancem pro zaměstnavatele, což o může zahrnovat:

- vozy poskytnuté společností
- vlastní vozy zaměstnanců
- pronajaté vozy pro pracovní použití
- referentské vozy

V této fázi rozvoje se provozovatelé fleetů v České republice možná nesetkávají s tak drakonickými pravidly, jaká jsou dnes uplatňována ve Velké Británii, ale podobný systém si nakonec legislativní proces vynutí a jejich adoptování nebo alespoň směřování k podobnému systému asi bude tím nejlepším způsobem, jak do budoucna řešit fleetovou politiku v rámci společnosti. Navíc je potřeba mít na paměti, že pokud má společnost zahraničního vlastníka, pak může být někdo ve stovky kilometrů vzdáleném ústředí brán k zodpovědnosti za nehodu v České republice a proto může vyžadovat, aby byla podobná pravidla, jaká platí třeba v Británii, zavedena jako nejlepší známý způsob správy firemního autoparku u společnosti také v České republice.

Risk Management
Z předchozích řádků by mohl leckdo usoudit, že je autor přímo posedlý bezpečností. Skutečnost je ale poněkud jiná, jde o to, že fleet manažeři hrají ve Velké Británii stále větší roli v oblasti risk managementu a tím pádem také v redukci celkových nákladů na provoz fleetu. Možná stojí za to si pojem risk management definovat:

Risk management je systematický management organizace a jejích aktivit, který identifikuje, analyzuje a eliminuje rizika spjatá s její činností a zajišťuje nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti, jakož i jejich komunikaci a zavádění v rámci organizace.

Rozvoj strategie risk managementu, trvalá komunikace a zavádění programů do praxe se stávají stále vyšší prioritou moderního fleet manažera.

Trénink řidičů
Tématem mnoha diskusí mezi fleetovými pracovníky je ve Velké Británii výcvik řidičů. Firemní automobil, ať už osobní nebo užitkový, se může stát v nepovolaných rukou velmi efektivním smrtícím nástrojem. Pro řidiče je bohužel většinou až příliš lákavé zkoušet hranice možností moderního vozu... Pokud tedy zaměstnanec tráví hodně času řízením automobilu, stává se určitá forma kontroly jeho řidičských návyků a následného tréninku či školení stále běžnější praxí. Takový trénink může pokrývat základní dovednosti na silnici, ale také výcvik pokročilého ovládání vozu, jako jízdu vyššími rychlostmi, kluznou fólii či systém defenzivní jízdy.

Osobně doporučuji v rámci poradenství klientům, aby nedávali nikdy klíčky od dvoulitrového vozu nikomu, kdo neabsolvoval alespoň půldenní výcvik pokročilé jízdy a jeho řidičské dovednosti nebyly prověřeny. Pokud jde o vyšší management s jejich výkonnými vozy, pak by se mělo vždy jednat o důkladný celodenní výcvik. Řada finančních ředitelů si sice dokáže brilantně poradit s nejrůznějšími čísly, ale osobně bych raději některé z nich viděl ve šlapacím autíčku, než ve výkonné limuzíně, byť plné bezpečnostních prvků.

Nákup a prodej firemních automobilů
V oblasti akvizice automobilů a jejich následného remarketingu existuje vždy několik dobře odůvodnitelných možností. Čím více času strávím konzultacemi, výzkumem a přednáškami o fleet managementu, tím více si myslím, že by nákup a remarketing firemních vozů měl jít ruku v ruce – že by tyto dvě oblasti měly být řešeny komplexně, jako celek. Nedávno jsem dokončil jednu studii – týkala se právě prodeje ojetých firemních vozů. Jedním z nejdůležitějších bodů, které ze studie vyplynuly, bylo, že dokonce i na tak rozvinutém fleetovém trhu jaký je ve Velké Británii, existuje relativně málo pojítek mezi akvizicí nových vozů a systémem jejich remarketingu. Jedna věta zmíněné studie pak podle mne celou situaci velmi dobře vystihuje:

Pokud organizace dosáhne pětiprocentního zlepšení příjmů prodejem dvaceti ojetých vozů průměrné hodnoty (řekněme 50 % původní ceny), kolik nových srovnatelných vozů s dodatečnou čtvrtprocentní slevou dosáhne stejného výsledku?

Správná odpověď je 200. Přesto je finanční ředitel často oceněn za získání další slevy v řádu 0,25% z ceny nových vozů a nikdo už nevidí, že tím strávil tři dny a najezdil stovky kilometrů, zatímco pracovník, který připravuje k prodeji ojeté firemní vozy a stabilně u nich dosahuje dobrých prodejních cen, je ignorován. Jsem si jist, že v tomto ohledu se Česká republika od situace ve Velké Británii liší jen málo...

Ceny paliv – téma dne
Nárůst ceny za barel ropy na více než 65 dolarů vede nevyhnutelně k výraznému zvýšení cen pohonných hmot. To následně ovlivňuje i fleet management. Jedním z horkých témat fleetových manažerů dnes je zvyšování efektivity celkové spotřeby paliva ve fleetu. Na jedné straně je možno vyžadovat po řidičích, aby jezdili pomaleji. Takové opatření ale dlouho nevydrží. V delším časovém horizontu je zde také možnost snížení počtu vozů v autoparku, ve vzdálenější budoucnosti bude zřejmě možno uvažovat také o vozech s hybridním pohonem.

Z krátkodobého hlediska lze ovšem generovat úspory přehodnocením využívání automobilů. Je třeba analyzovat situaci a položit si řadu otázek. Které služební jízdy lze vynechat, u kterých úkolů lze snížit frekvenci výjezdů, nakolik jsou trasy, které firemní řidiči využívají, efektivní... A to jsou jen tři z mnoha možných otázek. Z hlediska manažera, který má na starosti náklady na palivo platí, že optimální nájezd je nulový nájezd, ale to není řešení. Eskalace cen paliv nás nutí k tomu, abychom se na efektivitu využívání paliva dívali mnohem pečlivěji, než tomu bylo kdykoli za poslední desetiletí.

Některé okamžité závěry
V tomto textu jsem se pokusil pohlédnout na některá z širších témat fleet managementu. Cena, kterou společnost za provoz svého autoparku platí, je jistě velmi důležitým faktorem, stejně jako efektivní fleet management a výběr vhodných vozů. Nicméně, a to je potřeba neustále zdůrazňovat, princip povinné opatrnosti a bezpečnost řidičů jsou dnes obecně jedním z nejdůležitějších témat fleetového odvětví.

Role fleetového manažera se stále více přesouvá do pozice manažera mobility pracovníků, a to při záruce, že organizace dostane za své peníze, které využívá k přepravě svých zaměstnanců za pracovními povinnostmi, tu nejlepší hodnotu. Tato drobná změna ve vnímání role fleet manažera se, jak jsem si jist, přesune v blízké budoucnosti i do České republiky. Zároveň se pozornost zaměří na poskytování a organizování firemního fleetu tak efektivně a cenově výhodně, jak to jen je možné. Ale to už je zase jiná problematika...

tab. č. 2
Hlavní faktory fleetového průmyslu

Fleetoví operátoři
- úroveň sofistikace
- velikost fleetu
- metody akvizice
- metody provozování
- minimalizace nákladů

Fleetoví manažeři
- profesionalita
- očekávání
- předpokládání
- autorita

Leasingové společnosti
- Hodnota akcií
- spokojenost akcionářů
- retence zákazníků

Poskytovatelé fleetových služeb
- vztahy
- etika podnikání
- kvalitativní a právní záležitosti
- udržitelnost standardů

Daňové autority
- struktura osobních daní
- odpočty
- sofistikace
- očekávání
- běžná pravidla

Dealeři
- porozumění potřebám fleetů
- organizace fleetů
- cenová hladina
- servisní podpora
Vláda
- daně
- kvalita silniční sítě
- úroveň řidičských kvalit
- nehody

Řidiči firemních vozů
- časové limity
- osobní daně
- rizika na silnicích
- poskytované vozy


Tab. č. 3
Určující příčiny změn fleetového průmyslu

Řidiči firemních vozů
Osobní a obchodní etika
Zákonné požadavky
Podmínky pracovních smluv

Měnící se vztah k rizikům
Legislativa
Vlivy pracovního přetížení
Celková cena

Firemní politika
Odpovědnost společnosti vůči zaměstnancům
Vnější odpovědnost
Zvyšující se právní sankce
Obchodní ekonomika

Obchodní etika
Vztah k rizikům a risk managementu
Sociální zodpovědnost
Ekonomická realita
Image a konkurenceschopnost

Vláda
Postoj k zodpovědnosti
Politické záměry
Snižování nehod
Zdraví a bezpečnost v zaměstnání

cenové aspekty
Nový sociální řád
Image 

 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz