iFLEET » Archiv 2005-19 » Car policy iii: stanovení způsobu financování vozového parku

Car policy iii: stanovení způsobu financování vozového parku

 
image478

Peníze neleží na zemi, někdy ani na kontě. V případě pořizování automobilů to ale není problém: na trhu je dnes dostatek finančních produktů, které umožní snad každému zvolit optimální způsob financování vozového parku. Při vybírání a jednáních je...

 

Peníze neleží na zemi, někdy ani na kontě. V případě pořizování automobilů to ale není problém: na trhu je dnes dostatek finančních produktů, které umožní snad každému zvolit optimální způsob financování vozového parku. Při vybírání a jednáních je přitom třeba mít na vědomí, že dobře zvolený způsob může firmě ušetřit významné částky a naopak. Jedno optimální financování přitom neexistuje. Vždy záleží na mnoha okolnostech.

Správně zvolený způsob financování může nejen ušetřit finanční prostředky, ale také při vynaložení stejných či nižších prostředků pořídit automobily, které lépe splňují požadavky pro dané využití vozů, ať již jde o motorizaci, bezpečnostní či komfortní výbavu. Pro akvizici firemních vozů může v zásadě každá společnost či živnostník využít pěti základních možností financování:

- platbu v plné výši
- úvěrové financování
- finanční leasing
- operativní leasing
- full service leasing

Každá má svá specifika a optimální podmínky pro využití a lze je samozřejmě v rámci vozového parku i kombinovat, pokud k tomu jsou důvody. Základními faktory pro volbu konkrétního finančního produktu je u většiny firem dostupnost volných finančních prostředků a požadavky na plynulost hotovostního toku (cash flow). Finanční produkty jsou tedy seřazeny podle „nárazovosti“ nutného vynaložení finančních prostředků v čase.

Platba v plné výši
Této možnosti využívají firmy pouze v případě výrazného přebytku volných finančních zdrojů. Zejména u nákupu většího množství vozů se jedná o mimořádný nákladový výkyv a i z toho důvodu nebývá primárním způsobem financování vozového parku. Výjimku tvoří akvizice vozů firem působících v některých specializovaných bezpečnostních službách, doplnění vozového parku a pod.

Jakýmsi opakem platby za nové vozy v plné výši je zpětný leasing, při kterém firma leasingové společnosti své vozy odprodá a následně je převezme do nájmu ať již formou finančního či operativního leasingu. Tím získá finanční prostředky, které jí její fleet vázal. Službu „lease back“ dnes nabízí většina leasingových společností a často jsou vstupní podmínky pro ojeté vozy z hlediska jejich stáří poměrně liberální. Lze takto odprodat i vozy ve stáří okolo 10 let.

Úvěrové financování
Po legislativních změnách v roce 2004 a s nimi spojeným zdaněním finančních služeb 19% DPH namísto 5%, došlo k částečnému zatraktivnění úvěrového financování. Mezi jeho hlavní výhody patří vrácení DPH u užitkových a nákladních vozů v plné výši, namísto její „rozpuštění“ ve splátkách, jako je tomu u leasingu. Druhým kladem je vlastnictví vozu, které zjednodušuje řadu úkonů spojených s jeho provozem a možnostmi nakládání s ním, včetně bezproblémového odprodeje. Vhledem k malým rozdílům mezi celkovou výší vynaložených finančních prostředků na pořízení vozu formou úvěru a finančního leasingu lze úvěrové financování doporučit zejména malým firmám a drobným živnostníkům, kde právě vrácení DPH v plné výši může představovat významný finanční benefit.

Finanční leasing
Nejběžnější způsob financování pořízení nových vozů nabízí jako hlavní výhodu především velmi širokou nabídku na trhu a silné konkurenční prostředí, které vede k velmi nízkým úrokovým sazbám a širokému spektru nabídky produktů finančního leasingu. Stejně jako v případě úvěrů je i zde možno volit mezi univerzálními a „captive“ leasingovými společnostmi, ale finanční leasing má zejména u captive společností větší tradici a proto je jednak více rozšířen, nehledě na to, že je jeho nabídka často také lépe strukturovaná. I to je jeden z důvodů, proč se řada společností rozhoduje právě pro tuto variantu.

Finanční leasing lze podobně jako úvěr doplnit v případě financování prostřednictvím captive leasingových společností u některých automobilek také předplacením servisních služeb, a to za výhodných podmínek. Tato služba garantuje značnou část nákladovosti provozu automobilu a vyváří tak jakýsi mezistupeň mezi finančním a full service leasingem. V případě úvěru je platba za takovou servisní smlouvu většinou nižší, než v plné výši vrácené DPH při koupi vozu kategorie N1.

Možností, jak odložit finanční zatížení při finančním leasingu na pozdější dobu je stanovení vyšší zůstatkové hodnoty předmětu leasingu. Ta bývá za normálních podmínek nastavena většinou v minimální výši, ale je možno ji zvýšit například až na 20 %, pokud trvá leasingová smlouva déle než 3 roky.

Operativní leasing
Službu operativního leasingu u nás nabízí stále větší počet leasingových společností a zvolna se také zvyšuje jeho popularita. V roce 2000 činil operativní leasing pouze 3,5 % ze všech leasingových obchodů, zatímco v roce 2004 se jeho podíl zvýšil na 8 %. Jedná se o dlouhodobý pronájem vozu s pevně stanovenými parametry jako je měsíční/ roční kilometrový proběh každého vozu, způsob jeho používání, délka smluvního období a zůstatková cena vozu. Na konci smluvního období se navíc provádí případné dorovnání za opotřebení a poškození vozů nad běžný smluvní rámec. Měsíční splátky v operativním leasingu jsou většinou nižší než splátky finančního leasingu, a to právě z toho důvodu, že je cena vozu nižší o zůstatkovou hodnotu vozu, který zůstává v majetku leasingové společnosti. Výhodou je, že remarketing ojetého vozu na konci smluvního období již tedy řeší leasingová společnost a nikoli nájemce. Mezi výhody tohoto systému dále patří možnost pořízení nových vozů bez nutnosti platby zvýšené první leasingové splátky (akontace) jako je tomu u finančního leasingu. Řada firem však nese těžce zejména fakt, že vozy nikdy nebudou její, byť ve smlouvách bývá klauzule o předkupním právu na vozy v operativním leasingu pro nájemce.

Full service leasing
V tomto případě řeší leasingová společnost komplexně mobilitu společnosti. Dodá požadované vozy, zajistí veškerou administrativu spojenou s jejich provozem, výkaznictví, sledování servisních intervalů a řadu dalších důležitých oblastí správy vozového parku. Nájemce tak neplatí pouze za vůz, ale za komplexní služby, což samozřejmě zvyšuje měsíční platbu oproti operativnímu leasingu. V porovnání s finančním leasingem platbu snižuje fakt, že je financován pouze rozdíl mezi kupní a zůstatkovou hodnotou vozu, zvyšuje ji ale právě služba správy vozového parku. Na trhu jsou k dispozici různé druhy kalkulací. Liší se alokací finančních rizik provozu pronajatých automobilů. Může jít o jednostranně otevřenou kalkulaci, kde jsou zákazníkovi vypláceny úspory z provozu vozů oproti původně kalkulované výši nákladů, zatímco nadnáklady zůstávají k tíži leasingové společnosti. Kalkulace může být také oboustranně otevřená, což znamená, že zákazník získává případné úspory, ale také musí uhradit případný schodek mezi původně kalkulovanými a skutečnými náklady. Uzavřená kalkulace pak stanovuje pevnou měsíční sazbu a jak úspory tak nadnáklady jdou na vrub leasingové společnosti. Ve všech případech je navíc velmi důležité, v jakých intervalech jsou parametry smluv přehodnocovány a adjustovány na reálné podmínky tak, aby nevznikaly ani velké ztráty, ani zbytečné přeplatky (u otevřené kalkulace), které by zadržovaly finanční prostředky nájemce. Správně nastavená smlouva operativního leasingu dnes představuje cestu k optimálnímu řešení mobility firmy jak z hlediska cash flow, tak celkové nákladovosti a časové náročnosti provozu fleetu.

Situace u nás
Otázku financování svých vozů řeší v České republice i nadále drtivá většina firem finančním leasingem s následným odkoupením předmětu leasingu. Důvody pro toto chování jsou v zásadě dva: prvním je delší doba používání vozu než je nejčastěji využívaná doba leasingu, tedy 36 až 42 měsíců, druhým neochota podrobit skutečnou nákladovost provozu firemních vozů pečlivé analýze, která často odhalí řadu výdajů, které při běžném systému výpočtu nákladů (výše splátek, úhrady paliv, servisu, pojistného a poplatků za dálniční známky či radiopřijímač) zůstávají skryty. Jedná se zejména o administrativní činnost spojenou se zaúčtováním jednotlivých položek nákladů, neproduktivní časy firemních řidičů a dalších pracovníků při zajišťování servisu a výkaznictví či správě pojistného a také remarketingu ojetých vozů. Kromě toho má používání firemního vozu z finančního hlediska svůj objektivní časový a proběhový limit. To, co působí elegantně v systému jednoduchého účetnictví, ztrácí svůj lesk při analýze nákladovosti, která často odhalí, že zvýšené náklady na servis a údržbu vozu, plus finanční vyjádření zvýšeného procenta závad a s nimi spojených nedokončených služebních jízd (často velmi důležitých) převyšuje náklady na pořízení nového vozu, samozřejmě při odečtení dalších faktorů, jako je rozdíl v zůstatkových hodnotách, které také dramaticky klesají. V každém případě je však finanční leasing i z tohoto důvodu zejména menšími a středně velkými domácími firmami hojně vyžíván. Velké společnosti, zvláště se zahraničním vlastníkem, inklinují stále častěji k operativnímu leasingu či full service leasingu, což je produkt, který přesahuje problematiku financování vozového parku, protože se jedná o komplexní řešení v oblasti jeho provozu a správy.

Co rozhoduje
Při tvorbě car policy společnosti hraje v rozhodování o způsobu financování vozového parku roli mnoho individuálních faktorů. Za hlavní by měly být považovány dopady na cash flow firmy, organizační a finanční náročnost. V případě větších vozových parků financovaných finančním leasingem či úvěrem je nutno vytvářet nejen způsob sledování výkonů jednotlivých vozů či jejich skupin, ale také systém jejich správy. Ten si často vynutí vytvoření nových pracovních míst a s ním spojených dalších nákladů na tyto pracovníky. Velkou roli však hraje také způsob přidělování vozů a předmět činnosti firmy. Obchodní zástupci s osobními vozy jsou většinou schopni zajistit provoz přiděleného vozu včetně výkaznictví a sledování servisních intervalů, pneumatik a dalších důležitých oblastí sami. Kromě toho se na trhu objevuje stále větší nabídka systémů pro tvorbu elektronických knih jízd a systémů pro sledování pohybu a výkonů vozů, včetně registrace počtu ujetých kilometrů, který může podle nastavených parametrů upozorňovat řidiče na důležité skutečnosti týkající se servisu jejich vozů.

 

 
 
 
 

Komentáře k článku

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve příhlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.
 
 

Mimořádná vydání

Tour de Fleet 2021 - registrace

Den s Fleetem 2020Pardubice

Newsletter

Archiv
 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@iFLEET.cz